”Journey” 2010-2012
 

(dimensions variable)

Exhibitions:

Water-Tower artfest Sofia Bulgaria 2011.

(Journey part I + II Audio)

”Hidden & Forbidden Identities”, Palazzo Albrizzi, Venice, Italy 2012.

(Journey part IV)

Gallery Studio44 Stockholm 2012

(Video + Journey part IV-VII)

 

Images from top

”Journey part VI”. 2012 photograph in variable size

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Journey part I”. 2010

Propane, chromium, sterling-silver

Dim.

Propane P-11 + 100x20 cm = 150 cm.

 

Journey part II

(The logbook) 2010

Translation from Swedish to English Daniel Wetter

 

As text from 2010 and as audio by Carolina Lallerstedt 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original Logbook in Swedish

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Journey part V”

2012

photograph in variable size

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Journey part IV ”

2012

photograph in variable size

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Journey part VII ”

2012

photograph in variable size

 

 

 

 

 

 

 

 

”Journey part III ”

(walking-Astronaut)

2010

photograph in variable size

 

 

 

 

 

 

 

 

index
 
 
 
 
 

”JOURNEY” (Logbook) in English
log:32:01 mocked by unsolved thoughts make visibility diffuse, confused seeking new ways , leed to another direction,      log:70:15 good condition, healthy but empty breeze, yield,      log:54:12 still sleeping,    log:104.35:35 near an answer, back in the old times when there was no answer, try to understand why an answer was not to be found, understand but forget the question, the light grows stronger, gain appetite, foggy again,        log:700:14 quick trip and bad breath, find a new light,    log 308:9 new and exciting light subside, poorer visibility, headache, continue in the dark without a plan,     log:501:1 still going at high speed and appetite,     log:503:7 lights turn off and see a fantastic new one turns on. the new light becomes the beacon for the journey, reflexions from the light are larger than it deserves, the way is straight and defined by brilliance,   log:512:3 difficult to breathe, lost in the labyrinth of possibilities,      log:680:2 discover tacks of the future, strong light, no visibility, I cannot see the reflexions and it doesn't matter, log:721:5 difficult to wake, still in a dream, miss the light and appetite,     log:931:8 mystical light quite near goog sight,      log:331:9 follow the mystical light right in towards a whirlwind-like thing that entices,      log:3014:3 towards the red light, intense pain,     log:7091:9 turn towards the blue light,     log:14704:2 ice cold silence, still no light, float totaly quiet still good appetite,      log:31408:8no sign of the red light, the air is thin, good appetite,       log:72304:5 new hope strong light, strong and uncrushable, hold course, no appetite,       log:31903:1 fear, insecurity, bad visibility, keep high speed, log:48312:7 not getting on, doubting the light, see another light, cannot sleep, log:55718:6 many nya ways, clear sight, good air,       log:18312:1 no light, floating without speed, cold,       log:10:32 temperature ok, no trace,        log:1003:5 strong light, no thoughts,       log:70701:1 no light, high speed, distinct pressure against the body,        log:1419:9  great reflexion, see streams of something, feeling of warmth, close to a feeling, increase speed towards feeling,       log:44462:0 no appetite, thin air, no visibility,  loss of something, the pain unchanged, increase speed with eyes shut, log:9.1 see a new target right ahead, stable speed, good airflow, appetite ok,      log:90115:8 still hovering round a brown cloudlike, hear a knitting sound from the cloudlike, should sleep,     log:91366:1 pulled by an attractive force, notice several visible lights, appetite ok, increacing speed,       log:130051:2 hesitate upon the crashing into the blue light, continued pain, longing for the blue light remains like the dread, choose the blue light,        log:366215:7 high speed light of another sort, steers ahead after the hovering light that seen for long,        log:343511:9 no longer any pressure, still the increasing light with intenssive feelings,     log:857391:0, found nothing that was searched, new direction, little light attracts,        log:55317836:1 a little leap in course right ahead, rising lack of oxigen, loss of appetite, continued high speed, slightly stronger light,         log:55317891:2 flashing light relects, oxigen ok, speed is fantastic, good appetite, sleep,       log:424510:8 still no light, hope of renewed strength, feel resistance and pressure from within the cloud's core,         log:3894447:3 unending waves hinder the journey, remember the feeling, fight away from the waves, cannot get away, speed yields, my appetite is back,          log:8719225:9 still no trace of the feeling, no appetite, the need is too strong,         log:11378415:1 regret the change of course, protection coating is glowing, searching for a way out, remember a weak light from the past, remember time in the cold, miss to float without a goal, reduce speed,       log:1537899:6 find a way, meets av ressistance that displaces an already large deflection,

Svenska
                 logg 32:01 gäckad av ouppklarade tankar är sikten diffus, förvirrad sökande nya vägar, leds åt annat håll, logg 70:15 goda förhållande, friska men tomma vindar, viker av, logg:54:12 sover fortfarande, logg:104.35:35 nära ett svar, tillbaks i gammal tid där ett svar inte fanns, försöker förstå varför ett svar inte kunnat hittas förstår men glömmer frågan, ljuset blir starkare, aptiten ökar, det blir åter dimma, logg:700:14 snabb färd och dålig andedräkt, hittar nytt ljus, logg 308:9 nytt spännande ljus avtar, sämre sikt, huvudvärk, fortsätter planlöst i mörker, logg:501:1 fortfarande hög fart och god aptit, logg:503:7 ser ljus släckas och ett nytt fantastiskt ljus tändas, det nya ljuset blir ledstjärna för färden, reflektionen från ljuset är större än förtjänat, vägen är rak och kantad av glans, logg:512:3 svårt att andas, vilse i labyrint av möjligheter, logg:680:2 upptäcker spår av framtiden, starkt ljus, ingen sikt, kan inte se vad som reflekteras och det spelar ingen roll, logg:721:5 svårt att vakna, kvar i en dröm, saknar ljuset och aptiten, logg:931:8 mystiskt ljus helt nära god sikt, logg:331:9 följer mystiskt ljus in mot något slags virvelliknande som lockar, logg:3014:3 på väg mot det röda ljuset, intensiv smärta, logg:7091:9 vänder om i riktning mot blått ljus, logg:14704:2 iskall tystnad, fortfarande inget ljus, svävar helt tyst stilla god aptit, logg:31408:8 inga spår av det röda ljuset, luften är tunn, aptiten god, logg:72304:5 nytt hopp starkt ljus, stark och oförstörbar, håller kursen, ingen aptit, logg:31903:1 rädsla, osäkerhet, dålig sikt, håller hög fart, logg:48312:7 trivs inte, tvivlar om ljuset, ser annat ljus, kan inte sova, logg:55718:6 fler nya vägar, god sikt, luften är god, logg:18312:1 inget ljus, svävar utan fart, kallt, logg:10:32 temperatur ok, inga spår, logg:1003:5 starkt ljus, flashbacks, ingen sikt, logg:51031:7 mer ljus, inga tankar, logg:70701:1 inget ljus, hög fart, påtagligt tryck mot kroppen, logg:1419:9 reflektionen är stor, ser strömmar av något, känsla av värme, nära en känsla, ökar farten in mot känslan, logg:44462:0 ingen aptit, tunn luft, ingen sikt, avsaknad av något, värken oförändrad, ökar farten med slutna ögon, logg:9.1 ser ett nytt mål rakt framför, farten är stabil, goda luftflöden, aptiten ok, logg:90115:8 svävar fortfarande runt ett brunt molnliknande, hör röster och ett stickande ljud från det molnliknande, borde sova, logg:91366:1 dras av en dragningskraft, ser fler tydliga ljus, aptit ok, farten ökar, logg:130051:2 tvekar inför att störta in i det blå ljuset, fortsatt värk, längtan om det blå ljuset är kvar liksom skräcken, väljer det blå ljuset, logg:366215:7 hög fart ljus av annat slag, styr vidare efter det svävande ljuset som synts länge, logg:343511:9 inte längre något tryck, fortfarande ett ökande ljus med intensiva känslor, logg:857391:0 fann inget som sökts, ny kurs, litet ljus lockar, logg:55317836:1 litet hopp i kurs rakt fram, tilltagande brist på syre, avsaknad av aptit, fart fortsatt hög, något starkare ljus, logg:55317891:2 blixtrande ljus reflekteras, syre ok, farten är fantastisk, god aptit, sover, logg:424510:8 ännu inget ljus, hopp om nya krafter, känner motstånd och tryck ur molnets kärna, logg:3894447:3 ändlösa vågor hindrar färden, minns känslan, strävar bort från vågorna, kan inte komma bort, farten sviktar, åter aptit, logg:8719225:9 ännu inga spår av känslan, ingen aptit, suget är för starkt, logg:11378415:1 ångrar kursändring, skyddshölje glöder, söker efter räddning, minns ett svagt ljus ur det förflutna, minns tid i kyla, saknar att sväva utan mål, farten minskar, logg:1537899:6 finner en väg, möts av motstånd som förskjuter en redan stor avvikelse,

 
 
 
 
 

En lång resa i obestämd rymd, obestämd tid. Kanske en resa i livet eller en resa som inte tar sin början, kanske bara en dröm.

Platsspecifikt för rum med svag belysning.

Verket består iflera delar:
Astronaut; i silver som på ryggen bär ett ”jetpack” med propangaslåga, driven av den gastub som via rör bundits samman med astronauten, likt en navelsträng.
Loggbok; fri från kronologi, ett slags berättelse om tillstånd. Loggboken är applicerad direkt på vägg, golv, tak eller på hängande transparant material, likt dimridåer. Eller i form av ett ljud verk
Fotoserie; plan, dröm, tillstånd.